Utwórz fakturę

Herlitz Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Herlitz Slovakia
PIN 31320121
TIN 2020300117
Numer VAT SK2020300117
Data utworzenia 20 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Herlitz Slovakia
Odborárska 52
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 647 747 €
Zysk -218 145 €
Kapitał 2 021 598 €
Kapitał własny -94 216 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244461766, 0244461767, 0244461768, 0244461769, 0244637861, 0244637862, 0244644401, 0244644402, 0244
Telefon(y) kom. +421905968055, 0905968055
Nr(y) faksu 0244644402
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,780,186
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 55,872
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,872
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,872
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,662
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 707,486
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 707,486
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 890,139
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 889,007
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,623
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 434,384
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 123,037
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,930
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 114,107
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,652
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,652
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,167
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,167
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -313,299
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,893
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -358,192
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,145
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,092,437
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 473,341
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 469,454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,118
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,549,950
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,450,097
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,683
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,414
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,508
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,998
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,308
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,039
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 69,146
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,233
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 49,913
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 110
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 110
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,647,747
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,916,547
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 678,484
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,416
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,826,596
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,403,131
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82,283
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 45,514
D. Usług (účtová grupa 51) 499,537
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 637,773
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 469,291
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 152,017
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,465
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,632
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,632
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,411
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -178,849
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 564,566
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,577
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,016
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,014
2. Pozostałe koszty (562A) 33,014
O. Walutowe straty (563) 3,950
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,052
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,411
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -215,260
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -218,145
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016