Utwórz fakturę

D & BB group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.01.2016
Basic information
Nazwa firmy D & BB group
PIN 31320465
TIN 2020293000
Numer VAT SK2020293000
Data utworzenia 31 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D & BB group
Osadná 271/20
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 324 €
Zysk -48 166 €
Kapitał 93 055 €
Kapitał własny -108 132 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336472268, 0917211873
Telefon(y) kom. 0905972928, 0917211873
Nr(y) faksu 0336472268
Date of updating data: 22.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,626
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 105
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 105
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 105
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,521
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,266
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,266
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,017
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 136
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,626
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,298
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 220
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 220
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -121,630
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -121,630
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,166
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 193,156
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 192,950
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 206
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,768
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,965
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,965
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,421
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,890
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 242
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250
Date of updating data: 22.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,324
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,324
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 65,324
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,404
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 411
D. Usług (účtová grupa 51) 11,743
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,192
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,624
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,268
4. Koszty społeczne (527, 528) 300
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,311
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -46,080
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,170
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,141
O. Walutowe straty (563) 832
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 309
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -47,206
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -48,166
Date of updating data: 22.01.2016
Date of updating data: 22.01.2016