Utwórz fakturę

ContEx - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ContEx
PIN 31320686
TIN 2020298324
Numer VAT SK2020298324
Data utworzenia 01 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ContEx
Grösslingová 49
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 091 394 €
Zysk -1 954 €
Kapitał 1 535 473 €
Kapitał własny 1 401 455 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.contex.sk/
Telefon(y) kom. +421903425296, +421903031349, +421902342437, +421903531589
Nr(y) faksu 0244452175
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,614,466
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 530,618
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113,162
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,909
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 68,270
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,034
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,949
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 417,456
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 417,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,540
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 38,540
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 600,468
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,688
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,688
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 513,551
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 435,273
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,503
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 432,770
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,567
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 9,567
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,614,466
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,440,012
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 44,812
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 44,812
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 51,428
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 51,428
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,283,728
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,094,292
2. Inne fundusze (427, 42X) 189,436
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,998
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,954
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,454
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,246
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,246
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 124,624
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 67,314
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,314
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,845
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,745
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,895
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,694
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,260
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 27,260
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,324
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,091,394
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,088,622
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 972
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,091,305
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 152,282
D. Usług (účtová grupa 51) 480,069
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 445,381
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 323,506
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 113,759
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,116
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,511
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,928
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,928
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,088
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 89
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 456,271
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,673
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 45
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 45
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,829
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 2,812
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,017
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 844
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 933
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,954
Date of updating data: 04.07.2016