Utwórz fakturę

PHARMA GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PHARMA GROUP
PIN 31320911
TIN 2020293748
Numer VAT SK2020293748
Data utworzenia 02 kwiecień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PHARMA GROUP
SNP 150
90873
Veľké Leváre
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 678 444 €
Zysk 61 780 €
Kapitał 11 870 106 €
Kapitał własny 3 888 682 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347794390, +421347794391, +421347794392
Nr(y) faksu 0347794390, 0455332448
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,833,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,289,450
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 187,881
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 110,647
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 40,134
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 37,100
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 979,100
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 57,259
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 482,179
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 439,662
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 122,469
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 62,719
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 33,750
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 26,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,498,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 345,973
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 991
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 344,982
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,886,738
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,393,386
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,393,386
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,753
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 439,599
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 266,281
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 116,429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 149,852
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44,902
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,975
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 38,523
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,404
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,833,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,916,942
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 378,262
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 378,262
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,506,752
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,506,752
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 37,160
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 37,160
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 432,348
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 468,660
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,780
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,916,135
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141,763
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 117,601
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,289
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 19,873
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 461,250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,258,986
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,047,691
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,047,691
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 74,113
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,148
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,164
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,870
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,136
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 49,136
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,005,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 267
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 267
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,678,444
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,678,444
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,423,162
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 96,087
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 132,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,862
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,511,237
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,072,846
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 125,368
D. Usług (účtová grupa 51) 1,276,409
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,217,651
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 812,534
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 112,066
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 259,369
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,682
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,437
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 295,928
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 295,928
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 42,708
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 173,654
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 285,236
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 167,207
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,044,626
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 45,623
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 44,444
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 44,444
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81,692
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 70,313
2. Pozostałe koszty (562A) 70,313
O. Walutowe straty (563) 1,835
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,544
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,069
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 131,138
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 69,358
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,789
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,569
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 61,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015