Utwórz fakturę

KULLA SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KULLA SK
PIN 31321003
TIN 2020902785
Numer VAT SK2020902785
Data utworzenia 08 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KULLA SK
Trnavská cesta 110/B
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 648 977 €
Zysk 2 506 €
Kapitał 5 479 €
Kapitał własny 5 449 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 251,119
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,326
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,326
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,326
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 172,446
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,596
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,596
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,450
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 126,726
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 126,726
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,674
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,674
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31,347
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 16,347
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 15,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 251,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,955
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,191
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,191
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,164
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 203
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 203
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,961
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 148,182
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,182
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,736
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,751
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,756
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,306
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 648,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 482,094
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 166,361
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 522
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 643,103
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 303,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,417
D. Usług (účtová grupa 51) 232,163
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 52,095
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,152
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,959
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,984
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,685
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,089
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,089
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 292
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,874
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,513
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 180
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,027
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,023
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,846
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,028
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,522
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,522
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015