Utwórz fakturę

STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
PIN 31321283
TIN 2020314527
Numer VAT SK2020314527
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 645 762 €
Zysk 19 606 €
Kapitał 3 375 675 €
Kapitał własny 2 466 266 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253631172, +421253416021, +421253416020, +421253631173, +421253416018, +421253416023, +421253416019, +421253413357
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,460,936
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,331,799
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,997,121
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,925,762
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,047
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 58,312
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 334,678
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 334,678
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,527
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,114
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47,114
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 703,815
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 696,037
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 696,037
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 4,868
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,910
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 342,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 998
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 341,600
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 35,610
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,961
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 33,649
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,460,936
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,791
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,497,468
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,497,468
A.II. Składki (412) 374
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 449,577
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 449,577
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 283,713
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 283,713
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -575,545
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -575,545
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,149,402
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,149,402
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,606
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 795,290
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 794,930
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 360
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 135,470
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,392
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,392
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 854
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,488
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,924
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,232
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,580
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,385
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,385
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 645,762
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 623,872
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,635
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,255
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,519
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 210,753
D. Usług (účtová grupa 51) 186,381
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,418
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,056
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,160
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,094
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,108
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 90,396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,606
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,606
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 383
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 218
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,364
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,243
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 226,738
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52,788
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 52,400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 139
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 139
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 216
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 33
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,694
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 39,919
O. Walutowe straty (563) 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 707
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,094
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,337
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,731
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,731
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,606
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016