Utwórz fakturę

T - Klima - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T - Klima
PIN 31321291
TIN 2020297499
Numer VAT SK2020297499
Data utworzenia 31 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T - Klima
Rybničná 40/F
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 006 858 €
Zysk 34 930 €
Kapitał 474 321 €
Kapitał własny 412 037 €
Dane kontaktowe
E-mail t-klima@t-klima.sk
Telefon(y) 0248269261
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 838,483
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 155,069
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 139,595
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,720
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 51,053
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,590
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 232
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 15,474
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,474
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 682,193
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,467
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,467
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 100,862
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 100,862
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,862
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 494,154
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 463,426
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 463,426
2. Wartość netto kontraktu (316A) 29,100
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,628
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,710
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,408
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 838,483
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 446,966
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 106,858
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 297,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 297,875
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,930
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62,430
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 60,353
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 533
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,544
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,403
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 226,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 127,442
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,442
2. Wartość netto kontraktu (316A) 9,102
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,086
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,528
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,280
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,816
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,257
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,286
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 24,971
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 65,173
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 997,145
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,006,858
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 997,145
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,914
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,799
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,882
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 476,049
D. Usług (účtová grupa 51) 249,445
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 215,488
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 154,634
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 7,547
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,934
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,056
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,056
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,142
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,768
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,976
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 271,651
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 486
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 474
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 474
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 899
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 538
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 538
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 358
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -413
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,563
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,633
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,214
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -6,581
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 34,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015