Utwórz fakturę

Slovenská Grafia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovenská Grafia
PIN 31321470
TIN 2020363653
Numer VAT SK2020363653
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Slovenská Grafia
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 762 148 €
Zysk 1 161 774 €
Kapitał 64 997 462 €
Kapitał własny 33 378 598 €
Dane kontaktowe
E-mail grafia@grafia.sk
Telefon(y) 0249493111, 0249493500, 0249493801
Nr(y) faksu 0249493500
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,531,457
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,951,074
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 56,508
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 17,775
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 38,733
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,270,219
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,129,400
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,240,201
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,326,478
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,857
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 494,283
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 20,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 16,624,347
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 16,624,347
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,436,078
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,427,542
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,712,197
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,715,345
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,234,171
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,162,054
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,285,556
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,876,498
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 71,839
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 53,153
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 53,153
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 721,212
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,136
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 710,076
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 144,305
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,853
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 75,657
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 63,795
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,531,457
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,698,869
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,409,181
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,409,181
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 660,402
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,250,990
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,250,990
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 11,187,694
2. Inne fundusze (427, 42X) 11,187,694
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,828
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,828
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,161,774
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,930,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,763,330
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 4,900,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,997
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 483,472
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,358,861
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 187,683
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 187,683
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,314,345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,109,170
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,551,659
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,428
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,503,231
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,333
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 400,566
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 233,755
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 739,597
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160,260
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 408,880
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 210,767
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 198,113
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,146,885
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 902,295
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 902,295
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 91,586,779
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 91,762,148
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 79,284,411
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,787
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 107,471
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 67,957
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,455,877
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,813,645
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,706,031
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,139,769
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,000
D. Usług (účtová grupa 51) 8,792,844
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,293,706
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,875,397
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 945,883
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,025,992
4. Koszty społeczne (527, 528) 446,434
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 104,624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,105,625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,105,625
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,453,728
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 425,521
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,385,214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,056,117
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,555,013
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,099
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 59
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41,931
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 8,109
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 591,949
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 418,234
2. Pozostałe koszty (562A) 418,234
O. Walutowe straty (563) 22,823
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150,892
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -541,850
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,514,267
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 352,493
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 313,748
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 38,745
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,161,774
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016