Utwórz fakturę

TERMSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TERMSTAV
PIN 31321607
TIN 2020313482
Numer VAT SK2020313482
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TERMSTAV
Sedlárska 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 116 656 €
Zysk -649 688 €
Kapitał własny 396 341 €
Dane kontaktowe
E-mail termstav@termstav.sk
Telefon(y) 0265316662
Nr(y) faksu 0265316707
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,207,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,030,184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 979,069
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 181,913
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 755,557
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,599
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 51,115
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 51,115
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 177,575
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 111,611
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 112,437
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,437
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 380
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 9,689
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -10,895
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 20,400
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 20,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,564
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,530
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -741
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -741
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,207,018
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -833,471
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 408,442
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 408,442
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 81,770
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 81,770
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 92,158
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 424,325
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -332,167
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,415,841
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,040,489
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,667
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,995,680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,369,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,369,808
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 872
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 111,427
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 223,948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,656
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82,969
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,862
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,862
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 102,115
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 116,656
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 115,379
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,277
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,431
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,438
D. Usług (účtová grupa 51) 415,383
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 147,117
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 111,835
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,149
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,522
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,132
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,132
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,839
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -634,775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -384,442
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 570
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 570
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 570
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,483
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,855
2. Pozostałe koszty (562A) 4,855
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,628
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,913
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -649,688
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -649,688
Date of updating data: 08.06.2016