Utwórz fakturę

TERMOTECHNA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.11.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMOTECHNA
PIN 31321631
TIN 2020313449
Numer VAT SK2020313449
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TERMOTECHNA
Staviteľská 3
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 691 852 €
Zysk 178 616 €
Kapitał 3 701 248 €
Kapitał własny 2 966 121 €
Dane kontaktowe
E-mail machalik@termotechna.sk
Telefon(y) 0244871096, 0244871095, 0244871098
Telefon(y) kom. 0907471271
Nr(y) faksu 0244871099
Date of updating data: 25.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,653,084
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 352,573
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 352,573
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,688
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 312,425
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 37,460
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,298,449
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 415,308
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 402,966
4. Zwierzęta (124) - /195/ 750
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 11,592
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,401,344
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 900,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 900,997
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,712
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 489,635
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,481,797
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,524
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,470,273
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,062
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,062
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,653,084
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,133,237
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,817,040
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,817,040
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 285,250
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 566,548
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 566,548
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 88,817
2. Inne fundusze (427, 42X) 88,817
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 196,966
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,966
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,616
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,847
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,327
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,327
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 441,315
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 326,237
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,237
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,774
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 886
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 76,424
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,092
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 65,205
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,205
Date of updating data: 25.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,312,016
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,691,852
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,286,119
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,898
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,211
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,463,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 786,682
D. Usług (účtová grupa 51) 1,304,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,110,929
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,515,507
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 527,877
4. Koszty społeczne (527, 528) 67,545
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,705
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 76,002
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 76,002
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 37,545
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 28,771
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,336
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 228,528
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,220,981
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,542
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 2,823
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 2,823
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,695
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12,695
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,066
O. Walutowe straty (563) 7,613
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,453
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,476
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 235,004
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 56,388
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 56,388
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 178,616
Date of updating data: 25.11.2015
Date of updating data: 25.11.2015