Utwórz fakturę

G E O D É Z I A Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy G E O D É Z I A Bratislava
PIN 31321704
TIN 2020335515
Numer VAT SK2020335515
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba G E O D É Z I A Bratislava
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 484 353 €
Zysk 66 947 €
Kapitał 2 115 154 €
Kapitał własny 865 008 €
Dane kontaktowe
E-mail geodezia@geodezia-ba.sk
Telefon(y) 0244885142, 0918754429
Nr(y) faksu 0244680672
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,154,298
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 670,033
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,153
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,153
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 663,880
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 663,880
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,212
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 765
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 765
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,217
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,217
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,382,358
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 176,914
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,914
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,198,215
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,229
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 86,872
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,730
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,142
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,053
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,481
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,572
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,154,298
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 924,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 850,157
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 850,157
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 713
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,845
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -6,214
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -6,214
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,634
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,634
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,947
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,230,216
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,407
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 367
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 24,040
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 8,144
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 8,144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 502,960
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 321,610
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,048
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,562
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,980
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,206
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,110
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,076
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,978
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,825
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,547
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,278
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 663,880
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 587,384
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 484,353
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 587,384
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -111,922
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,124
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,400
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,253
D. Usług (účtová grupa 51) 131,432
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 478,340
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 327,038
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,992
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120,546
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,764
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,269
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,689
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,689
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 169
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,323
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,925
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -228,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 293,777
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552,654
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59,944
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 59,902
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 492,710
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 237,868
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 193,933
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,142
2. Pozostałe koszty (562A) 36,142
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 314,786
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 86,739
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,792
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,922
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,870
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 66,947
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016