Utwórz fakturę

POLIANKY Business Center - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy POLIANKY Business Center
PIN 31321780
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba POLIANKY Business Center
Polianky 5
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 275 221 €
Zysk 19 178 €
Kapitał 764 396 €
Kapitał własny 675 729 €
Dane kontaktowe
E-mail ppb@ppba.sk
witryna internetowa http://www.ppba.sk
Telefon(y) +421264369449, +421264367365, +421264369986, +421264367367, +421264367421
Telefon(y) kom. +421949159479
Nr(y) faksu 0264533531
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 796,792
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 618,019
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 618,019
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 98,179
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 491,154
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,686
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 177,677
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 63
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,723
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,575
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 140,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 363
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 140,528
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,096
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,092
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 796,792
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 693,341
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 548,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 550,322
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -2,158
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 104,875
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,407
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,407
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -2,158
2. Inne fundusze (427, 42X) -2,158
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,300
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,425
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,451
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71,459
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,739
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 63,720
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,582
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,819
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,819
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,364
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,922
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,429
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,410
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,410
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 274,495
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 275,221
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 84,113
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 190,381
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,562
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,727
D. Usług (účtová grupa 51) 47,802
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 152,497
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 110,939
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,960
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,903
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,695
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,214
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,485
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,485
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,837
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,659
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 601
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 601
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,657
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,657
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,056
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,603
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,425
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,098
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,327
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,178
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016