Utwórz fakturę

Špeciálne izolácie Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Špeciálne izolácie Bratislava
PIN 31321861
TIN 2020314549
Numer VAT SK2020314549
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Špeciálne izolácie Bratislava
Staviteľská 1/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 641 940 €
Zysk -30 076 €
Kapitał 1 602 930 €
Kapitał własny 1 022 312 €
Dane kontaktowe
E-mail office@specialneizolacie.sk
witryna internetowa http://www.specialneizolacie.sk
Telefon(y) +421243292703, +421243293649, +421243296768, +421243411300, +421244888744, +421243291300, +421244888746
Nr(y) faksu 0243293649
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,345,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 263,017
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 263,017
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 114,924
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 137,053
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,040
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,080,740
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 121,610
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 121,610
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 582,951
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 567,827
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,827
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,333
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 791
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 376,179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,704
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 356,475
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,293
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,293
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,345,050
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 992,236
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 686,154
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 686,154
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 137,231
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 137,231
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 198,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 503,711
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -304,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,814
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,163
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 671
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 16,492
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 324,251
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 250,049
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,049
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 837
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,780
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,855
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,730
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,400
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,641,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,624,737
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,186
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,017
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,669,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 877,220
D. Usług (účtová grupa 51) 440,521
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 287,405
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 208,393
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 72,325
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,687
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,853
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,958
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,958
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 288
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,996
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,301
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 306,996
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,337
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,385
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,385
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 398
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 13,554
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,470
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 224
2. Pozostałe koszty (562A) 224
O. Walutowe straty (563) 13,240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,006
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 867
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,434
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,642
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,942
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 700
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,076
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015