Utwórz fakturę

VUKI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy VUKI
PIN 31321895
TIN 2020291691
Numer VAT SK2020291691
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VUKI
Rybničná 38
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 065 373 €
Zysk -303 586 €
Kapitał 9 904 249 €
Kapitał własny 7 418 169 €
Dane kontaktowe
E-mail vuki@vuki.sk
witryna internetowa http://www.vuki.sk
Telefon(y) +421249213132, +421244881065, +421244889909, +421244881041, +421244881012, +421244882842, +421249213202, +421244882986
Nr(y) faksu 0244881041
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,409,072
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,068,668
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,556
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 26,556
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,555,809
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,213,088
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,020,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,312,991
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,805
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,620
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 486,303
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 386,721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,281,268
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,437,461
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 611,825
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 237,857
3. Produkty (123) - /194/ 543,416
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,363
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 42,920
8. Podatek odroczony należności (481A) 42,920
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,688,578
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,679,253
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,679,253
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,325
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,309
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 105,152
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 59,136
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 59,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,409,072
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,049,232
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,612,827
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,612,827
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,122,571
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,122,571
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 617,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 617,420
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,586
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,295,417
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 163,011
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,651
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 158,360
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 400,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 861,921
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 651,911
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 651,911
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,578
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,606
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45,499
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,108
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 219
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,757
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 37,757
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 481,872
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 350,856
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 64,423
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 42,199
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 22,224
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,065,373
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,233,079
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,451,022
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 147,352
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 20,181
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 53,286
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,453
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,401,830
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,448,514
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,915,284
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 193,712
D. Usług (účtová grupa 51) 912,620
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,361,530
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 919,032
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 50,920
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 348,932
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,646
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,950
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 479,997
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 479,997
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) -686
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,153
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,756
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -336,457
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,381,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,501
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,098
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,098
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,403
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,851
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,705
2. Pozostałe koszty (562A) 26,705
O. Walutowe straty (563) 9,495
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,651
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,350
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -384,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -81,221
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,088
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -84,309
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -303,586
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31321895 TIN: 2020291691 Numer VAT: SK2020291691
 • Zarejestrowana siedziba: VUKI, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Danica Fleischerová predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 12.04.2011
  Ing. Rastislav Malátek člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 06.06.2014
  Ing. Jozef Tóth člen Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 11.05.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek - člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.06.2014
   24.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   27.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   26.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   31.05.2012Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   30.05.2012Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   05.05.2012Nové sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   04.05.2012Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   13.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.04.2011
   12.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   10.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tóth - člen predstavenstva Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.05.2010
   09.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   13.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   12.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   03.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   02.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   17.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   09.06.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových súborov a elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   08.06.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov, izolačných systémov a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   16.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   20.12.2000Nové predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   19.12.2000Zrušeny predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti
   09.03.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   VUKI a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   21.01.1994Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   20.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   odborné vzdelávacie činnosti
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava