Utwórz fakturę

VUCHT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Nazwa firmy VUCHT
PIN 31322034
TIN 2020332611
Numer VAT SK2020332611
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VUCHT
Nobelova 34
83603
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 447 500 €
Zysk 365 952 €
Kapitał 5 712 358 €
Kapitał własny 2 415 575 €
Dane kontaktowe
E-mail plehocky@vucht.sk
Telefon(y) 0244258558, 0317753020, 0918609500, 0918609519
Telefon(y) kom. 0918609519
Nr(y) faksu 0244258558, 0317753020
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,334,773
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,709,262
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,891
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 16,235
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 4,656
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,688,371
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 688,185
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,043,723
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,927,687
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,837
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,589,730
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 190,059
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,912
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 107,876
3. Produkty (123) - /194/ 46,271
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,801
8. Podatek odroczony należności (481A) 84,801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,034,870
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 785,112
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 785,112
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,058
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,700
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 59,435
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 7,650
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 51,785
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 220,565
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,671
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 211,894
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 35,781
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,554
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31,227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,334,773
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,795,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,015,008
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,015,008
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 99,715
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 74,567
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 74,567
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -759,750
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -759,750
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,952
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,376,281
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,559
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 56,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 56,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,559
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 136,003
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 136,003
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,909,340
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 506,316
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,965
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,351
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 950,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 192,842
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 96,585
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,887
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,710
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 267,379
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 75,420
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 191,959
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 163,000
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 163,000
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,345,909
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,447,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 362,398
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,873,237
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 110,274
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,347
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,244
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,995,801
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 422,487
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 11,661
D. Usług (účtová grupa 51) 602,743
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,389,816
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,712,717
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 588,494
4. Koszty społeczne (527, 528) 88,605
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,424
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 493,801
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 493,801
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,920
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,431
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,518
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 451,699
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,309,018
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 249
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 243
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,381
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,926
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 23,242
2. Pozostałe koszty (562A) 2,684
O. Walutowe straty (563) 5,656
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,799
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 413,567
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 47,615
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 79,904
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -32,289
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 365,952
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016