Utwórz fakturę

KOVOPROJEKT Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy KOVOPROJEKT Bratislava
PIN 31322131
TIN 2020318839
Numer VAT SK2020318839
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KOVOPROJEKT Bratislava
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 653 825 €
Zysk -90 388 €
Kapitał 3 023 591 €
Kapitał własny 2 911 448 €
Dane kontaktowe
E-mail kpgeo@edicon.sk
Telefon(y) +421250221151
Telefon(y) kom. +421903455688, +421903469182
Nr(y) faksu 0250221472
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,887,468
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,571,135
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,238,234
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 464,836
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,731,542
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,856
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 332,901
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 332,901
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 313,697
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 155
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 155
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 39,001
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,677
8. Podatek odroczony należności (481A) 21,324
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91,648
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,030
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,030
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 74,618
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,893
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,168
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 180,725
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,636
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,609
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,887,468
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,819,561
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,601,034
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,601,034
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 173,437
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 173,437
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -226,410
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -226,410
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -638,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,593
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -703,705
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,388
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,599
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,341
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,270
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,174
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,174
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,600
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,759
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,193
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,988
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,688
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,300
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,308
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,308
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 658,637
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 653,825
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 652,790
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 777,410
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,130
D. Usług (účtová grupa 51) 154,953
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 301,280
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 205,753
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 12,840
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,477
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,210
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,413
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 144,722
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 144,722
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,912
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -123,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 352,707
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,813
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,813
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 487
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 487
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,326
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -119,259
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -28,871
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,949
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -31,820
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -90,388
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31322131 TIN: 2020318839 Numer VAT: SK2020318839
 • Zarejestrowana siedziba: KOVOPROJEKT Bratislava, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alena Lispuchová predseda Šafárikova 1031/4 Pezinok 902 01 28.06.2006
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 3161/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.06.2006
   25.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Šafárikova 1031/4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   24.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Janka Kráľa 1413/5 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   19.08.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí a spojený s poskytovaním upratovacích prác
   upratovacie práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
   obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   finančný leasing
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   správa registratúry
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Janka Kráľa 1413/5 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 3161/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.06.2006
   18.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen Vznik funkcie: 09.02.1999
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen Vznik funkcie: 25.06.2001
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 13 Bratislava Vznik funkcie: 28.12.1999
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen Vznik funkcie: 09.02.1999
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen Vznik funkcie: 25.06.2001
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 13 Bratislava Vznik funkcie: 28.12.1999
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen
   Ing. Eva Skřeková - člen Vansovej 1 Bratislava
   17.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen
   16.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - člen J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Ing. Peter Petrovič - predseda Medveckého 2 Zvolen
   26.09.2000Nové predmety činnosti:
   kupa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovnie plateného parkoviska a odstavných plôch
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov
   25.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska a konzultačná činnosť vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   projektovanie a dodávky elektropožiarnej signalizácie - obstarávateľské služby
   projektovanie a inžinierska, investorská činnosť v oblasti energetických a ekologických zariadení a stavieb
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo, zabezpečovanie automatizovaného spracovania informačných systémov a poskytovanie softwaru
   17.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Skřeková - člen Vansovej 1 Bratislava
   16.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi - člen Röntgenova 10 Bratislava
   16.11.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   15.11.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   25.02.1999Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - člen J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   24.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   05.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   04.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   19.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - člen Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Petrovič - predseda Medveckého 2 Zvolen
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   18.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kováč - podpredseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - podpredseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   18.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský - člen Pečnianska 25 Bratislava
   12.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský - člen Pečnianska 25 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Miloslav Sumec - člen Čiližská 34 Bratislava
   17.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   16.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mataš , CSc. - podpredseda Grösslingova 59 Bratislava
   15.07.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Michal Mataš , CSc. - podpredseda Grösslingova 59 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec - člen Čiližská 34 Bratislava
   14.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ďurďa - člen M. C. Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Martin Karovič - člen Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Klobučník - člen Sibírska 9 Bratislava
   Ing. Pavel Krajčík - predseda Farského 16 Bratislava
   Ing. Eduard Vojtíšek - podpredseda Nejedlého 19 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska a konzultačná činnosť vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   projektovanie a dodávky elektropožiarnej signalizácie - obstarávateľské služby
   projektovanie a inžinierska, investorská činnosť v oblasti energetických a ekologických zariadení a stavieb
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo, zabezpečovanie automatizovaného spracovania informačných systémov a poskytovanie softwaru
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projektová, inžinierska, dodávateľská, konzultačná, sprostredkovateľská a obchodná činnosť vo výstavbe
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť pri dovoze a vývoze vecí a služieb
   project management, marketing, výstavná a propagačná činnosť
   vývoj, projektovanie a dodávky el. požiarnej signalizácie, energetických a ekologických zariadení a stavieb
   zabezpečovanie administratívnych činností, stravovania, dopravných a servisných činností
   zabezpečenie informačných systémov všetkých úrovní
   25.04.1992Nové obchodné meno:
   KOVOPROJEKT Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová, inžinierska, dodávateľská, konzultačná, sprostredkovateľská a obchodná činnosť vo výstavbe
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť pri dovoze a vývoze vecí a služieb
   project management, marketing, výstavná a propagačná činnosť
   vývoj, projektovanie a dodávky el. požiarnej signalizácie, energetických a ekologických zariadení a stavieb
   zabezpečovanie administratívnych činností, stravovania, dopravných a servisných činností
   zabezpečenie informačných systémov všetkých úrovní
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Ďurďa - člen M. C. Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Martin Karovič - člen Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Klobučník - člen Sibírska 9 Bratislava
   Ing. Pavel Krajčík - predseda Farského 16 Bratislava
   Ing. Eduard Vojtíšek - podpredseda Nejedlého 19 Bratislava