Utwórz fakturę

ĽSH, - „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ĽSH, - „“
Stan Zniszczono
PIN 31322221
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ĽSH, - „“
Hlavné námestie 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 948 €
Zysk -168 306 €
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,381,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,322,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,322,572
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 672,943
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 637,031
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,598
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 55,210
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 46,644
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 46,644
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,825
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,825
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 713
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,028
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 164
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,864
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,788
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,115
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,673
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,184,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,514,489
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,514,489
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,662
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 194,974
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 194,974
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,287
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,287
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,368,024
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 329,827
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,697,851
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -168,306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,893
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 187,138
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 173,543
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 13,595
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,024
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,743
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 146
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 101
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 731
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 731
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,595
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,595
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,612
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 49,948
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,612
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,456
D. Usług (účtová grupa 51) 66,477
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,444
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 814
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,529
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,348
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,348
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 67,139
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -12,676
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,483
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -153,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -43,321
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,323
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,191
2. Pozostałe koszty (562A) 4,191
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,323
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -157,389
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,917
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,917
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -168,306
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016
 • PIN :31322221
 • Zarejestrowana siedziba: ĽSH, - „“, Hlavné námestie 5, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   29.08.2007Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   24.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť