Utwórz fakturę

GEOCOMPLEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy GEOCOMPLEX
PIN 31322638
TIN 2020389910
Numer VAT SK2020389910
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GEOCOMPLEX
Grösslingová 45
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 829 708 €
Zysk 2 220 405 €
Kapitał 4 449 601 €
Kapitał własny 3 058 459 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245520478, +421245244892
Nr(y) faksu 0245243428
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,755,792
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 242,923
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,786
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 176,260
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,914
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,612
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,137
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 4,498
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,512,770
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,488,471
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,475,108
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,475,108
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,363
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,299
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,343
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,956
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 99
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,755,792
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,363,408
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,770,896
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,770,896
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,212
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -502
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -662,603
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -662,603
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,220,405
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,392,384
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,331,786
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,327,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,016
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,256
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,230
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,230
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,867
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,460
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,251
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,448
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,921
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,421
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,829,708
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 47,277
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,668
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,780,763
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,327,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,925
D. Usług (účtová grupa 51) 127,666
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,469
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,556
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 20,774
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,209
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,930
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,275
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,372
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,372
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,835
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,054,399
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -498,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -99,314
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,382,615
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 4,749,100
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,633,514
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,670,780
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 4,669,108
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 156
2. Pozostałe koszty (562A) 156
O. Walutowe straty (563) 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,711,835
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,213,602
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -6,803
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,404
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -15,207
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,220,405
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016