Utwórz fakturę

D O M E S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D O M E S
PIN 31322751
TIN 2020351894
Numer VAT SK2020351894
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba D O M E S
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 777 636 €
Zysk -20 541 €
Kapitał 6 383 437 €
Kapitał własny 5 591 077 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263810908, 0263811162, 0263838270, 0263810269, 0263838336, 0263838438, 0263838484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,282,041
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,592,454
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,395,813
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,122,939
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,266,672
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,202
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,196,641
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,196,641
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,659,360
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,556,238
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 51,442
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,442
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,504,796
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,501
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,501
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,522
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,888
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,634
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,227
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,065
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 24,162
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,282,041
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,736,273
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,380,858
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,380,858
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,147
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,147
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,651,191
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 437,768
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,088,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,541
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,049
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 179
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 179
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 121,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,581
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 312,862
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,876
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,991
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,852
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,216
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,360
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,719
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 767,058
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 777,636
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 767,058
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,578
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,218
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 163,382
D. Usług (účtová grupa 51) 161,148
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 292,766
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 213,817
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,186
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 44,233
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 140,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 140,904
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,785
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -52,582
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 442,528
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,489
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 11,980
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 11,980
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29,509
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29,509
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,567
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,321
2. Pozostałe koszty (562A) 4,321
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 34,922
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,660
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015