Utwórz fakturę

PRIATEĽSTVO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy PRIATEĽSTVO
PIN 31322794
TIN 2020404859
Numer VAT SK2020404859
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PRIATEĽSTVO
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 218 603 €
Zysk -1 830 797 €
Kapitał 14 686 342 €
Kapitał własny 22 543 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262520838
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,480,495
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,203,272
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 210,574
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 210,574
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 974,441
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 934,674
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,693
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,074
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 18,257
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 18,257
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,276,790
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 657,496
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 657,496
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,285,122
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,266,663
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,266,663
8. Podatek odroczony należności (481A) 18,459
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 262,057
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 262,057
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,057
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,115
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 72,115
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 433
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,480,495
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,808,254
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,554,077
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,554,077
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 553,244
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,674,613
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,674,613
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 871,982
2. Inne fundusze (427, 42X) 871,982
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,631,373
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,631,373
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,830,797
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,277,722
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 4,376,473
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,668,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,659,596
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,659,596
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,821
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,002
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,374
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,374
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 230,607
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,027
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 11,027
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 212,948
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 218,603
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 212,948
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,655
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,123
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,993
D. Usług (účtová grupa 51) 27,736
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,851
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,688
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,437
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,726
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,781
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,897
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,897
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 28,664
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,828,201
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,818,520
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 141,219
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,752
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,752
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,831,272
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -475
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,522
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,997
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,830,797
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016