Utwórz fakturę

VUPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Nazwa firmy VUPEX
PIN 31322891
TIN 2020313438
Numer VAT SK2020313438
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VUPEX
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 865 277 €
Zysk 333 616 €
Kapitał 1 739 388 €
Kapitał własny 1 069 071 €
Dane kontaktowe
E-mail vupex@vupex.sk
Telefon(y) 0258101341, 0258101351
Nr(y) faksu 0258101344
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,246,385
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,417,280
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 559,943
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 490,762
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,181
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 857,337
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,432
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 782,905
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 66,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,827,682
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,932,828
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 195
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,932,633
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,648,254
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 389,412
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,412
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,423
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,252,419
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 246,600
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,337
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 244,263
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,423
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,409
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,246,385
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,348
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 55,228
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 55,228
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,057
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,057
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 35,003
2. Inne fundusze (427, 42X) 35,003
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 426,014
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 426,014
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 665,430
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 665,430
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,616
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,720,012
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,971,795
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,965,801
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 737,535
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,649
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,649
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 694
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,144
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,729
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,789
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525,530
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,682
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,682
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,031,319
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,865,277
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 554,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,309,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,614,205
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 498,625
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,609
D. Usług (účtová grupa 51) 791,819
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 278,983
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 192,062
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 15,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,157
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,390
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,689
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,406
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,406
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,074
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 251,072
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 557,847
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168,446
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 160,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 160,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,446
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,446
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,041
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42,768
2. Pozostałe koszty (562A) 42,768
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,273
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 124,405
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 375,477
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,861
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,861
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 333,616
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016