Utwórz fakturę

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
PIN 31322999
TIN 2020447946
Numer VAT SK2020447946
Data utworzenia 04 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
Račianska 162
83154
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 290 820 €
Zysk 49 116 €
Kapitał 8 503 821 €
Kapitał własny 5 258 061 €
Dane kontaktowe
E-mail elzaba@elza.sk
Telefon(y) 0244871801, 0244244871800, 0244871800244871800, 0244871802, 0244871803
Nr(y) faksu 0244871800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,265,494
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,501,173
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,381,126
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 268,750
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 564,762
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,776
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 524,838
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 120,047
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 120,047
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,329,768
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 102,980
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 94,918
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,062
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,739,174
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,588,650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,588,650
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 113,393
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,131
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,487,614
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,478,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 434,553
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,317
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 409,236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,265,494
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,852,236
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 660,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 660,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 87,632
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 87,632
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 91,168
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 91,168
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,964,320
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,964,320
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,116
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,413,258
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43,259
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,595
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 36,664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,268,425
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,492,367
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,492,367
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 575,910
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,673
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 85,985
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,394
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89,096
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 101,574
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 101,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,334,071
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,290,820
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,149,643
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,410
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,258,154
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,064,820
D. Usług (účtová grupa 51) 5,484,048
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,109,409
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,531,404
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 532,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,092
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 274,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 274,824
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,447
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 147,919
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,595
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,666
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,600,775
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,250
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 24,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 24,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19,164
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19,164
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 30
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 56
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,421
O. Walutowe straty (563) 175
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 37,829
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,495
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,379
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,368
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,989
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015