Utwórz fakturę

REBUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.03.2016
Basic information
Nazwa firmy REBUS
PIN 31323278
TIN 2020294760
Numer VAT SK2020294760
Data utworzenia 30 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REBUS
Krížna 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 003 958 €
Zysk 3 317 €
Kapitał 861 545 €
Kapitał własny -27 700 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255564624, 0255565655, 0255565766, 0243636239
Nr(y) faksu 0255564624
Date of updating data: 02.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 647,355
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,253
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,253
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 643,071
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,014
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,014
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 206,781
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 206,442
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,442
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 338
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 405,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 351,807
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,469
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,031
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 647,355
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,383
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,076
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,076
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -35,415
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,870
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -52,285
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,317
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,738
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 671,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 497,386
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 497,386
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 166,394
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 148
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 998
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,767
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 735
Date of updating data: 02.03.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,003,958
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 330,308
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 673,650
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,897
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 289,141
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,344
D. Usług (účtová grupa 51) 662,643
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,689
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,408
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,597
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,684
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 883
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,197
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,061
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,830
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 402
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 389
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 266
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 266
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 136
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,197
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,317
Date of updating data: 02.03.2016
Date of updating data: 02.03.2016