Utwórz fakturę

T R I T O N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T R I T O N
PIN 31323642
TIN 2020350244
Numer VAT SK2020350244
Data utworzenia 07 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T R I T O N
Topoľčianska 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 167 854 €
Zysk -426 €
Kapitał 1 604 106 €
Kapitał własny 342 706 €
Dane kontaktowe
E-mail bebjak@triton.eu
Telefon(y) 0220720985
Telefon(y) kom. 0905620985
Nr(y) faksu 0220720982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 809,735
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,997
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,941
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 13,941
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,056
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,056
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 759,729
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 144,942
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 144,942
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 429,422
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 419,203
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,203
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,219
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,316
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 178,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,009
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,680
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 329
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 809,735
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,280
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,189
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,189
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,209
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,209
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,650
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 2,650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 296,658
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 296,658
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -426
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,901
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,411
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,551
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,760
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 450,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 245,669
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,669
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 128,023
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,054
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,427
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,170
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,885
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,262
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,262
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 554
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,124,192
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,167,854
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,662,021
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 462,171
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,152,873
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,110,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,802
D. Usług (účtová grupa 51) 560,167
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 350,301
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 250,690
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,298
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,313
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,088
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,552
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,552
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 36,489
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,365
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,981
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 406,114
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 233
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 233
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,343
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,237
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,933
2. Pozostałe koszty (562A) 3,933
O. Walutowe straty (563) 5,411
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,893
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,661
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,320
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,746
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,746
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015