Utwórz fakturę

Frieb - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Frieb
PIN 31323961
TIN 2020316694
Numer VAT SK2020316694
Data utworzenia 14 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Frieb
Trnavská 66
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 503 297 €
Zysk -1 789 €
Kapitał 624 539 €
Kapitał własny 368 622 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244450472, 0244456483, 0249103076
Date of updating data: 01.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 650,482
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,007
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,007
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 19,207
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 625,192
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 456,282
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70,664
3. Produkty (123) - /194/ 7,728
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 372,672
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 5,218
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,303
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,303
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 163,919
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 163,380
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,380
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 539
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,688
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 386
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 650,482
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 348,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 106,221
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 106,221
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,555
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,622
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 206,752
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 294,031
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -87,279
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,789
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,005
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,005
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,044
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 89,897
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,897
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,461
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,236
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,107
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 843
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,292
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,558
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,734
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,780
Date of updating data: 01.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,486,161
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,503,297
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,373,705
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 84,927
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,529
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,619
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 276
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,632
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,847
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,488,334
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 851,778
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,628
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -17,467
D. Usług (účtová grupa 51) 372,393
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,470
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 97,351
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,498
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,621
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,933
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,534
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,076
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,851
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,138
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,486
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,507
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,507
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,570
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,609
2. Pozostałe koszty (562A) 9,609
O. Walutowe straty (563) 1,087
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,874
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,063
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,900
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,689
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,809
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,789
Date of updating data: 01.08.2016
Date of updating data: 01.08.2016