Utwórz fakturę

MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
PIN 31324011
TIN 2020332688
Numer VAT SK2020332688
Data utworzenia 18 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
Riazanská 62
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 508 486 €
Zysk 10 143 €
Kapitał 932 913 €
Kapitał własny 774 901 €
Dane kontaktowe
E-mail monti@montisro.sk
Telefon(y) 0243421006, 0248201316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 962,943
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 695,761
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 695,761
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 236,352
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 323,201
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,208
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 261,255
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,828
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,828
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 185,008
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 185,008
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 185,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,419
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 52,809
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,610
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,927
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,927
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 962,943
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 785,044
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,448
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 32
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 32
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 753,824
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 753,824
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,143
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,899
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 91,602
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 90,075
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 90,075
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 58,113
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,650
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,650
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,252
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,300
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,374
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,374
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 19,810
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 470,629
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 508,486
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 470,629
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 37,247
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,313
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,885
D. Usług (účtová grupa 51) 114,587
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 229,535
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 166,046
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,798
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,691
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,397
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 77,987
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 77,987
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 921
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,173
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 303,157
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,660
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,280
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,280
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,380
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,689
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,124
2. Pozostałe koszty (562A) 3,124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,565
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,144
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015