Utwórz fakturę

SLOVDEKRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVDEKRA
PIN 31324797
TIN 2020333007
Numer VAT SK2020333007
Data utworzenia 01 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVDEKRA
Polianky 19
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 730 787 €
Zysk 337 545 €
Kapitał 8 417 040 €
Kapitał własny 7 636 897 €
Dane kontaktowe
E-mail juraj.porazik@slovdekra.sk
Telefon(y) 0264288096, 0264287579, 0264287632, 0264462341
Nr(y) faksu 0264286967, 0264533561
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,845,685
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,988,353
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,988,353
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,684,675
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,114,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 177,731
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,515
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,448
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 70,314
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 113,727
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 113,290
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,290
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,668,407
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,958
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,660,449
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,884
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,436
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,845,685
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,071,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,334
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,334
A.II. Składki (412) 3,083,748
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,521
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,521
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,625,341
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,625,341
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 337,545
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 763,439
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 267,462
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,868
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 263,094
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 50,764
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 50,764
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 326,698
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,447
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,538
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,909
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 977
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 94,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 62,721
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 116,572
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 118,515
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 49,111
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 69,404
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,757
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,757
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,625,242
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,730,787
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 65,917
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,559,325
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 81,047
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,498
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,278,691
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 34,382
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 767,336
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 6,138
D. Usług (účtová grupa 51) 567,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,335,207
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,641,274
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 566,706
4. Koszty społeczne (527, 528) 127,227
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 55,975
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 430,296
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 430,296
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 68,254
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -21,203
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 452,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,250,080
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,899
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,874
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,874
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,424
O. Walutowe straty (563) 211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,213
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 444,571
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 107,026
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 122,006
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -14,980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 337,545
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016