Utwórz fakturę

Arimex Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Arimex Bratislava
PIN 31325076
TIN 2020335581
Numer VAT SK2020335581
Data utworzenia 03 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Arimex Bratislava
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 894 818 €
Zysk 228 489 €
Kapitał 27 947 242 €
Kapitał własny 134 670 €
Dane kontaktowe
E-mail arimex@arimex.sk
Telefon(y) 0254771937, 0254774982, 0254774994, 0387601383, 0387601384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,014,270
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,005,863
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,001,897
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,939
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 844,663
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 119,630
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,665
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,003,966
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,003,966
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,005,865
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,039,272
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,039,272
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,636
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 28,636
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,636
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,337,235
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,337,235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,337,235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 600,722
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,768
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 598,954
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,542
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,014,270
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,435,052
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 105,899
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,899
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,489
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,575,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,841,643
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 15,786,535
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,895
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 45,213
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,319
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,924,141
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,747,001
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,747,001
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,893
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 72,530
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 39,608
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,109
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,670
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,030
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 24,640
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,748,086
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,359
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,784,426
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,894,818
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,496,113
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 288,313
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 107,309
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,575,596
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 51,431,778
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 83,348
D. Usług (účtová grupa 51) 3,868,076
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 834,566
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 609,163
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 203,969
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,434
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,567
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 114,470
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 114,470
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 193,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,706
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 319,222
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,401,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147,454
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 123,101
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 123,101
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 64
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 24,250
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 179,588
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,987
2. Pozostałe koszty (562A) 19,987
O. Walutowe straty (563) 30,319
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 66,255
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63,027
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,134
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 287,088
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 58,599
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 54,031
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,568
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 228,489
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325076 TIN: 2020335581 Numer VAT: SK2020335581
 • Zarejestrowana siedziba: Arimex Bratislava, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 23.08.1999
  Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 01.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Rebro 80 000 € (80%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  Erika Rebrová 20 000 € (20%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.08.1999
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   Zrušeny spoločníci:
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   09.11.1995Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Arimex Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   zastupovanie firiem
   Noví spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava