Utwórz fakturę

REGONIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Nazwa firmy REGONIK
PIN 31325335
TIN 2020332875
Numer VAT SK2020332875
Data utworzenia 01 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REGONIK
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 099 692 €
Zysk 203 306 €
Kapitał 1 115 890 €
Kapitał własny 382 015 €
Dane kontaktowe
E-mail regonik@regonik.sk
witryna internetowa http://www.regonik.sk
Telefon(y) +421244456238
Telefon(y) kom. +421911551621, +421911408674, +421911551620, +421911408675
Nr(y) faksu 0244456238
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 889,876
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 121,549
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,786
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 11,786
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,803
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,803
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 39,960
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 39,960
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 761,449
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 84,923
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 79,915
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,008
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 483,345
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 447,062
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,062
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,671
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 193,181
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,133
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 159,048
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,878
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,878
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 889,876
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 634,436
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,730
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,730
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 259
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 259
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 39,960
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 39,960
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 380,210
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 380,210
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,440
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,678
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 725
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 953
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 216,945
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,052
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,052
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,935
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,996
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,923
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,840
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,897
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 33,897
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,920
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,096,968
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,099,692
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,964,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 132,335
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 829
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,894
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,840,849
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,014,846
D. Usług (účtová grupa 51) 216,630
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 578,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 406,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 157,168
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,838
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,421
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,421
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 706
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 258,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 866,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 38
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,641
O. Walutowe straty (563) 489
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,583
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 251,260
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 47,954
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,293
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,339
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 203,306
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016