Utwórz fakturę

AUREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUREX
PIN 31325483
TIN 2020335416
Numer VAT SK2020335416
Data utworzenia 03 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUREX
Ľubľanská 1
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 504 975 €
Zysk 14 074 €
Kapitał 1 220 425 €
Kapitał własny 177 988 €
Dane kontaktowe
E-mail aurex@aurex.sk
Telefon(y) 0254789502, 0254789504
Telefon(y) kom. 0905277487
Nr(y) faksu 0254789504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,082,857
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 645,413
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 539,230
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 502,930
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,300
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 106,183
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,483
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 98,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 342,230
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 217,016
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,700
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,700
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 111,354
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,412
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 574
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 574
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 124,640
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,071
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 123,569
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 95,214
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,067
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 90,147
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,082,857
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,478
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 60,898
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 60,898
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 209
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 209
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 133,325
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 227,883
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -94,558
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 866,063
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 787,560
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 134,506
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,506
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 601,858
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,646
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,326
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,224
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,503
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,316
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 496,420
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 504,975
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 496,420
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,125
D. Usług (účtová grupa 51) 206,133
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 201,185
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 148,049
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,006
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,130
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,522
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,565
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,565
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,022
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 273,162
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,386
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,499
2. Pozostałe koszty (562A) 6,499
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,887
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,349
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,074
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015