Utwórz fakturę

SLOVEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVEL
PIN 31325513
TIN 2020333018
Numer VAT SK2020333018
Data utworzenia 09 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVEL
Rybničná 38/P
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 374 153 €
Zysk 78 745 €
Kapitał 806 208 €
Kapitał własny 635 412 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244680712, +421244680713, +421244888449
Nr(y) faksu 0244680712
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 915,345
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 431,474
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 431,474
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 220,939
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 204,246
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,289
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 482,018
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,609
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,609
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 427,213
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 87,294
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,294
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 325,561
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,308
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,196
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 599
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,597
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,853
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,853
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 915,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 832,070
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,606
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,606
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 745,079
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 745,079
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,745
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,554
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,554
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,211
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,871
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,871
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 59,127
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,719
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,750
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,732
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,510
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 366,225
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 374,153
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 69,791
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 296,434
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,103
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,825
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 277,029
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,193
D. Usług (účtová grupa 51) 96,245
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,998
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,680
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,073
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,689
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,008
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,008
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,116
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 97,124
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 207,787
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,139
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,139
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,139
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 493
O. Walutowe straty (563) 334
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 159
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,646
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 101,770
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,025
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,025
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 78,745
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016