Utwórz fakturę

Homola - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Homola
PIN 31325921
TIN 2020345041
Numer VAT SK2020345041
Data utworzenia 11 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Homola
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 711 296 €
Zysk 441 002 €
Kapitał 4 532 636 €
Kapitał własny 3 664 639 €
Dane kontaktowe
E-mail homola@homola.sk
witryna internetowa http://www.homola.sk
Telefon(y) +421243415453
Telefon(y) kom. +421902200100, +421905200100, +421905414545
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,723,407
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 342,883
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,011
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,011
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 338,872
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 338,872
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,357,639
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,745,578
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,745,578
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,779
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,779
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,015,252
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,998,438
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,998,438
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,638
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,400
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,776
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 595,030
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,594
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 586,436
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,885
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,137
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 4,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,723,407
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,571,964
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,117
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,117
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,117
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,117
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,106,728
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,886,738
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -780,010
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,002
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,149,545
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 150,313
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,787
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 147,526
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 954,516
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 407,664
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,664
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 250,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,447
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,565
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,392
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 448
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,716
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 44,716
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,898
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 689
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,209
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,711,296
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,396,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,041,230
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 75,445
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 198,444
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,096,398
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,575,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 330,828
D. Usług (účtová grupa 51) 746,555
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,149,745
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 823,892
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 289,342
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,511
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,024
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 123,619
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 123,619
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,089
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -50,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183,491
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 614,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,784,783
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -7,872
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) -10,500
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) -10,500
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,434
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,434
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 112
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 82
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,845
2. Pozostałe koszty (562A) 6,845
O. Walutowe straty (563) 504
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,893
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43,114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 571,784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 130,782
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 117,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 12,896
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 441,002
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016