Utwórz fakturę

MAKRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAKRO
PIN 31326447
TIN 2020332842
Numer VAT SK2020332842
Data utworzenia 23 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAKRO
Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1
82017
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 356 418 €
Zysk 9 310 €
Kapitał 2 745 445 €
Kapitał własny 433 677 €
Dane kontaktowe
E-mail makro@makro.sk
Telefon(y) 0249205611, 0249205624
Nr(y) faksu 0244253911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,774,256
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 153,547
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 144,863
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 106,458
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 36,750
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,684
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,684
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,577,412
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,418,043
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,069
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,416,974
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 632,385
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 467,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467,130
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 165,255
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 526,984
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,029
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 522,955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 43,297
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,017
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 20,280
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,774,256
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 185,890
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 185,890
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,941
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,941
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,401
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,401
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 228,447
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 228,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,270,516
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,616
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 8,912
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 8,912
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,369
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,335
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,932
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,235,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 187,384
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 187,384
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,902,737
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,310
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,622
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,942
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,837
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,136
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,136
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 60,751
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 139
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 60,612
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,225,140
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,356,418
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,970,577
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 254,563
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,570
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,324,432
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,045,356
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,095
D. Usług (účtová grupa 51) 457,117
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 582,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 409,732
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 141,747
4. Koszty społeczne (527, 528) 31,493
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,342
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,342
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,196
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,474
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,561
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,986
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 584,572
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,652
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 182
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 182
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,470
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,477
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,347
2. Pozostałe koszty (562A) 1,347
O. Walutowe straty (563) 12,903
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,227
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,825
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,282
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,431
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326447 TIN: 2020332842 Numer VAT: SK2020332842
 • Zarejestrowana siedziba: MAKRO, Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 82017, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26 30.10.2001
  Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25 16.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Čech 140 280 € (96.8%) Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
  Bc. Pavol Čech 4 681 € (3.2%) Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   29.03.2012Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   prevádzkovanie jaslí
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prevádzkovanie výdajne stravy
   03.03.2011Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1 Bratislava 820 17
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   16.05.2008Noví spoločníci:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   15.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   06.06.2007Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj použitého tovaru
   administratívne práce
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   preklady a tlmočenie z jazyka slovenského do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka slovenského
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   26.04.2000Noví spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   27.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   20.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   23.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom nebytových a skladových priestorov v zmysle § 4 ods. 1 Živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   MAKRO spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.10.1994Zrušené obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava