Utwórz fakturę

GEMMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GEMMA
PIN 31326528
Data utworzenia 25 czerwiec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GEMMA
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 642 758 €
Zysk -71 527 €
Kapitał 857 165 €
Kapitał własny 44 972 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Telefon(y) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Telefon(y) kom. +421911350119, +421911350118, +421911901107
Nr(y) faksu 0243637169
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 623,770
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,493
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,934
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,351
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 1,583
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 57,559
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,176
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,383
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 561,483
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 187,591
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 507
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 187,084
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 40,239
8. Podatek odroczony należności (481A) 40,239
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 296,052
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 295,340
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,340
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 491
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 221
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,329
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,272
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,794
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,767
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 623,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 41,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 41,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 38,123
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,300
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,300
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,951
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,951
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,527
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 648,794
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 370,959
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 369,910
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,049
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,183
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,183
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 273,142
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 257,227
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,227
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,021
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,776
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,510
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,531
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 171
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,360
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 642,758
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 642,758
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 329,040
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 293,226
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,933
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,559
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,487
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 250,772
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,916
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,472
D. Usług (účtová grupa 51) 336,270
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,623
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,967
4. Koszty społeczne (527, 528) 860
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,424
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,634
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,634
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 93
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,283
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -65,729
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -28,164
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,768
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,514
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10,514
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,759
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -76,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -4,961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,842
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -71,527
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016