Utwórz fakturę

MATLOVIČ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy MATLOVIČ
PIN 31326536
TIN 2020328596
Numer VAT SK2020328596
Data utworzenia 23 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 823 134 €
Zysk 13 950 €
Kapitał 675 163 €
Kapitał własny -59 702 €
Dane kontaktowe
E-mail info@matlovic.sk
witryna internetowa http://www.matlovic.sk
Telefon(y) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Telefon(y) kom. +421911652338
Nr(y) faksu 0245257148
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,086,256
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -1,880
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -1,880
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -2,886
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,006
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,730
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 154,787
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 153,863
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 924
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 889,737
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 889,737
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,737
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,055
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,055
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,151
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,400
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,751
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 406
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,086,256
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,751
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,613
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,613
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 3,312
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,876
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 668,765
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -636,889
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,030,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,660
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,027,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 532,486
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 532,486
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 393,343
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 512
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,805
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,629
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 823,134
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 823,134
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 726,249
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,740
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 56,718
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 604,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,307
D. Usług (účtová grupa 51) 45,762
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,072
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,477
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,751
4. Koszty społeczne (527, 528) 844
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 86
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,232
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 50,875
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 288
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,067
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,117
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,117
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,950
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016