Utwórz fakturę

TEMPEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2015
Basic information
Nazwa firmy TEMPEST
PIN 31326650
TIN 2020327716
Numer VAT SK2020327716
Data utworzenia 24 czerwiec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TEMPEST
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 303 824 €
Zysk 4 104 950 €
Kapitał 29 278 590 €
Kapitał własny 5 594 914 €
Dane kontaktowe
E-mail info@tempest.sk
witryna internetowa http://www.tempest.sk
Telefon(y) +421250267111
Nr(y) faksu 0250267100
Date of updating data: 14.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,523,076
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,682,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,537,030
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,537,030
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 145,351
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 145,351
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,947,119
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 381,244
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 122,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 259,244
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,625
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,625
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,457,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,762,696
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,762,696
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 50,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 644,446
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,103,967
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,027
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,100,940
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,893,576
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 21,428
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,863,514
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,634
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,523,076
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,885,009
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 159,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 159,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 31,920
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 31,920
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -57,093
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -57,093
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,645,632
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,645,632
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,104,950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,194,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 263,175
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 121,711
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,593
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 132,871
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,483,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,919,884
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,919,884
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,633,987
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 402,429
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219,883
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 304,045
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 442,434
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 442,434
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,171
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 443,559
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 102,904
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 340,655
Date of updating data: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,403,534
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 73,303,824
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,002,084
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,185,852
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -70,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 135,092
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,796
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,994,299
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 18,371,367
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 593,184
D. Usług (účtová grupa 51) 33,109,541
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,026,494
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,282,057
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,549,894
4. Koszty społeczne (527, 528) 194,543
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,371
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 724,750
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 724,750
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,110
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,404
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138,078
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,309,525
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,043,844
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 129,799
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 80,506
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 80,506
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,074
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,074
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 39,219
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 142,864
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23,799
2. Pozostałe koszty (562A) 23,799
O. Walutowe straty (563) 91,705
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,360
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,065
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,296,460
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,191,510
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,196,570
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,060
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,104,950
Date of updating data: 14.09.2015
Date of updating data: 14.09.2015