Utwórz fakturę

CELLTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Nazwa firmy CELLTEX
PIN 31327052
TIN 2020363972
Numer VAT SK2020363972
Data utworzenia 29 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CELLTEX
Mokráň záhon 2
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 211 075 €
Zysk -291 779 €
Kapitał 11 870 760 €
Kapitał własny 644 557 €
Dane kontaktowe
E-mail celltex@celltex.sk
Telefon(y) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Nr(y) faksu 0245943621
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,241,775
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,092,155
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,587,155
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295,875
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 427,638
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 863,642
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 505,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 505,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,945
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 726,055
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 37,400
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 688,655
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,468,050
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 10,468,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,891,064
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,650,980
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,650,980
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 637
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,788
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 659
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,776
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,420
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,356
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,675
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 9,749
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 24,926
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,241,775
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,064
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 580,894
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 580,894
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 58,090
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 58,090
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -776,141
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,076,907
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,853,048
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -291,779
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,170,711
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,686,422
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,449,787
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,022
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,589
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 219,024
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,287,205
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,649,444
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,649,444
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,528,891
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,397
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,709
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,764
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,040
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,574
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 29,466
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,052,733
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 102,311
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,211,075
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,414,981
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 312,273
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,860,334
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623,487
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,427,398
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,971,267
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 101,832
D. Usług (účtová grupa 51) 991,772
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 540,295
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 394,290
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 135,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,987
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 277,868
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 277,868
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,853,413
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 675,964
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -216,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 662,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 103
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 110,223
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 95,618
2. Pozostałe koszty (562A) 95,618
O. Walutowe straty (563) 880
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,725
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -110,118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -326,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -34,662
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,542
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -291,779
Date of updating data: 21.01.2017
Date of updating data: 21.01.2017