Utwórz fakturę

SCHENKER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SCHENKER
PIN 31327222
TIN 2020295156
Numer VAT SK2020295156
Data utworzenia 01 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHENKER
Kopčianska 94
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 821 827 €
Zysk 1 140 944 €
Kapitał 6 871 152 €
Kapitał własny 2 321 609 €
Dane kontaktowe
E-mail cenoveponuky@schenker.sk
witryna internetowa http://www.schenker.sk
Telefon(y) +421268293147, +421268293369
Nr(y) faksu 0268293335, 0268293333
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,751,138
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 540,831
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,530
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 24,770
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 1,760
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 514,301
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 514,301
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,780,172
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,746
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,746
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,237,986
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,230,840
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,290,435
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,940,405
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 3,272
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,874
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,537,440
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,340
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,524,100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,430,135
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 54,046
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,376,089
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,751,138
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,478,189
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,300,732
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,300,732
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,140,944
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,272,949
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,492
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,492
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,170,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,766,004
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,762,191
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,003,813
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 437,586
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 429,064
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 506,300
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,146
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,100,357
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 111,555
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 988,802
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,823,606
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,821,827
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 47,484,114
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,713
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,071,343
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 365,364
D. Usług (účtová grupa 51) 39,953,733
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,271,922
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,011,226
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,142,950
4. Koszty społeczne (527, 528) 117,746
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,640
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 194,273
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 194,273
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 96,214
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182,197
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,750,484
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,165,017
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,240
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 53,461
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,779
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70,699
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,111
2. Pozostałe koszty (562A) 1,111
O. Walutowe straty (563) 52,152
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,436
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,459
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,735,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 594,081
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 594,081
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,140,944
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016