Utwórz fakturę

APPLIED PRECISION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APPLIED PRECISION
PIN 31327257
TIN 2020297301
Numer VAT SK2020297301
Data utworzenia 02 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APPLIED PRECISION
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 231 508 €
Zysk 291 524 €
Kapitał 919 713 €
Kapitał własny 403 026 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243426628, 0243633151, 0232662301, 0232662385, 0243633152
Nr(y) faksu 0232662300, 0243426628
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,517,511
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,594
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 68,388
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 68,388
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 90,015
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 88,190
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,825
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,191
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,191
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,348,091
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 532,861
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 262,231
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 225,763
3. Produkty (123) - /194/ 44,867
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 616,489
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 566,917
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,917
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,572
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 198,741
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,921
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 186,820
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,826
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,826
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,517,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 431,415
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 431,415
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 291,524
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,236
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -3,408
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -3,538
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 130
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 759,590
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 572,713
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 572,713
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 121,109
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,821
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,070
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,877
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,054
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 30,054
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,231,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,231,508
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 52,027
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,014,642
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,039
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,859,035
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,071,699
D. Usług (účtová grupa 51) 889,898
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 829,421
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 595,060
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 215,099
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,262
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 565
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 63,360
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 63,360
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,669
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,423
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 372,473
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,105,072
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 48
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,280
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,186
2. Pozostałe koszty (562A) 2,186
O. Walutowe straty (563) 3,068
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,026
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,224
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 354,249
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,725
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,725
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 291,524
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327257 TIN: 2020297301 Numer VAT: SK2020297301
 • Zarejestrowana siedziba: APPLIED PRECISION, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava 26.02.1999
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava 26.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. 3 319 € (50%) Dlhé Diely II/8 Bratislava
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. 3 319 € (50%) Toryská 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.05.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   10.05.2007Zrušené sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   30.07.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softvéru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom/
   prenájom technologických zariadení, meracej, výpočtovej a kancelárskej techniky včítane leasingu
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti skúšobného laboratória podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   11.01.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   APPLIED PRECISION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení a systémov pre úsporu energie
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti