Utwórz fakturę

SKAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SKAR
PIN 31327389
TIN 2020314714
Numer VAT SK2020314714
Data utworzenia 02 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SKAR
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 714 008 €
Zysk 32 498 €
Kapitał 474 438 €
Kapitał własny 69 805 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911475758
Nr(y) faksu 0263838972
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,987
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,987
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,987
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 237,499
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,716
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 24,716
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 159,945
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 159,945
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,945
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,838
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 852
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,986
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,316
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,304
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Składki (412) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,024
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,024
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 59,143
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,143
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,498
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,562
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 109,936
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,902
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,902
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,318
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,151
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,176
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,389
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 70,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 714,008
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 714,008
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 0
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,156
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 470,168
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,145
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 39,484
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 110,758
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,329
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,387
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,042
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 908
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,693
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,693
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 46,852
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 186,211
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,085
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 30
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 30
O. Walutowe straty (563) 0
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,055
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,078
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,774
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,276
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,276
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,498
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327389 TIN: 2020314714 Numer VAT: SK2020314714
 • Zarejestrowana siedziba: SKAR, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 27.06.1997
  Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava 30.01.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Slavomír Kobza 6 639 € (100%) Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2015Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   20.05.2015Zrušené sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   25.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 27.06.1997
   24.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   30.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava
   29.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   27.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja, iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   26.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   29.10.1996Nové sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   28.10.1996Zrušené sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   27.12.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   26.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1993Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   01.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   SKAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj laboratórnej, meracej a kancelárskej techniky
   poskytovanie konzultačných, poradenských a marketingových služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava