Utwórz fakturę

A - Z STROJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy A - Z STROJ
PIN 31327397
TIN 2020296773
Numer VAT SK2020296773
Data utworzenia 01 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A - Z STROJ
Trenčianska 66
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 040 048 €
Zysk 91 761 €
Kapitał 394 470 €
Kapitał własny 29 030 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@a-zstroj.sk
witryna internetowa http://www.a-zstroj.sk;http://www.azstroj.sk
Telefon(y) +421253632383, +421253632382, +421253419293, +421253412413, +421253412432, +421253632381
Telefon(y) kom. +421911447907, +421903447903
Nr(y) faksu 0253416586
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 466,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 99,321
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 146
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 146
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 99,175
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 58,879
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,647
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,649
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 364,019
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 238,280
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 238,280
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,273
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,830
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,830
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,443
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,466
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,947
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,519
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,198
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,198
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 466,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,364
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,337
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,337
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,634
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,634
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,174
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 788
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 788
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 270,882
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,926
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,926
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 235,073
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,357
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,931
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,595
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,504
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,040,048
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,018,986
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,965
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 945,355
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 761,563
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,364
D. Usług (účtová grupa 51) 70,261
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,382
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,855
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,229
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,298
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,035
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,184
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,184
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,566
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 94,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 163,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 109
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,048
O. Walutowe straty (563) 1,177
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,871
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,929
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 91,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 91,761
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016