Utwórz fakturę

Group 4 Falck Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Group 4 Falck Slovensko
PIN 31328059
Data utworzenia 13 lipiec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Group 4 Falck Slovensko
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 460 368 €
Zysk 44 615 €
Kapitał 14 927 358 €
Kapitał własny 4 085 603 €
Dane kontaktowe
E-mail g4s@sk.g4s.com
Telefon(y) 0259425111
Nr(y) faksu 0254777481
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,708,923
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 918,537
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 918,537
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 918,537
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,784,310
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91,141
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 91,141
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,389
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 752
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,693,169
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,690,740
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,076
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,062
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,923
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,042,425
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 831,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 831,660
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) -152
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166,302
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166,302
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,615
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,666,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,643,996
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,292
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,428
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,537,428
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,075
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,779
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,877
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,545
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,438
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,438
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 64
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 64
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,673,041
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 460,368
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 407,467
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,901
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,319
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,101
D. Usług (účtová grupa 51) 116,933
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 286,138
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 200,378
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,204
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,556
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,623
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 49,049
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 289,433
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,212,672
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,211,019
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,211,019
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,653
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,653
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,214,226
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 1,167,374
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 41,157
2. Pozostałe koszty (562A) 41,157
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,554
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,495
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,615
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016