Utwórz fakturę

ADA I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADA I.
PIN 31328211
TIN 2020296894
Numer VAT SK2020296894
Data utworzenia 15 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADA I.
Beblavého 10
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 460 €
Zysk 3 941 €
Kapitał 89 767 €
Kapitał własny 79 661 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911705004
Nr(y) faksu 0254415277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 97,377
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,353
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,353
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,353
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,024
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,163
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,531
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,857
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,678
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68,179
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 97,377
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,602
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,379
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,379
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,643
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,941
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,775
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,733
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,733
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 352
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 243
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 62
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 62
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 46,460
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,460
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,207
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,087
D. Usług (účtová grupa 51) 30,200
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,330
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 920
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 324
4. Koszty społeczne (527, 528) 86
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 549
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 391
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 391
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,650
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,253
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,173
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -238
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,015
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,074
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,074
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,941
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015