Utwórz fakturę

CQ Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CQ Service
PIN 31328288
TIN 2020317508
Numer VAT SK2020317508
Data utworzenia 15 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CQ Service
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 539 360 €
Zysk -50 069 €
Kapitał 448 589 €
Kapitał własny 361 112 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248204930, +421248204911, +421248204912
Telefon(y) kom. +421903799866, +421903130438, +421903779491, +421904552905, +421903775494, +421903775493, +421903789668, +421903790409
Nr(y) faksu 0248204912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 420,901
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,191
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,191
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,191
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 401,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,569
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,569
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,965
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,291
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,291
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,674
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 261,439
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,614
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 259,825
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,737
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,737
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 420,901
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,643
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,556
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,556
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,801
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,656
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,656
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 328,099
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 574,148
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -246,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,469
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,204
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 195
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 195
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 856
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 856
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 109,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,954
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,954
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,479
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,165
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,555
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 539,360
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 369,879
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 169,481
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,681
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 271,702
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,128
D. Usług (účtová grupa 51) 66,651
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,823
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,853
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,202
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 625
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,329
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,329
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 423
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -47,321
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 189,879
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,362
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,357
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,357
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,645
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,572
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,283
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -49,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 465
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 42
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 423
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015