Utwórz fakturę

OSVETLENIE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy OSVETLENIE
PIN 31328296
TIN 2020293847
Numer VAT SK2020293847
Data utworzenia 09 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OSVETLENIE
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 493 681 €
Zysk -4 361 €
Kapitał 304 666 €
Kapitał własny 67 461 €
Dane kontaktowe
E-mail osvetlenie@azet.sk
Telefon(y) +421264369402, +421264285681, +421264462391, +421264462392
Telefon(y) kom. +421905537796, +421905525721, +421907784704
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 316,826
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,886
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,886
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,886
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 310,760
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,385
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,385
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 126,855
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 126,740
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,740
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 115
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 162,520
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 808
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 161,712
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,180
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 685
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 316,826
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,292
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,203
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,203
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,410
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,873
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,873
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,167
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,167
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,361
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,379
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,732
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 115
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,617
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 243,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,372
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,603
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,366
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,856
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,064
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,093
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,293
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,293
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 155
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 482,933
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 493,681
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 540
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 482,393
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,559
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,993
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 146,741
D. Usług (účtová grupa 51) 216,153
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 117,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,843
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,923
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,148
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,520
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,755
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -8,312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,222
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,688
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 120,039
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 920
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 108
2. Pozostałe koszty (562A) 108
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 812
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -916
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 772
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,133
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,133
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,361
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016