Utwórz fakturę

ISPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ISPA
PIN 31328717
TIN 2020300777
Numer VAT SK2020300777
Data utworzenia 21 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISPA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 861 280 €
Zysk 114 329 €
Kapitał 2 649 845 €
Kapitał własny 1 786 109 €
Dane kontaktowe
E-mail ispa@ispa.sk
witryna internetowa http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Nr(y) faksu 0268207556
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,534,696
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,818,371
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 39,180
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 39,180
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 779,191
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 167
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 777,997
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,027
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,000,000
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 1,000,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 677,247
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41,999
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 41,999
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 448,877
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 446,879
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,733
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 445,146
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,923
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 186,371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,275
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 180,096
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,078
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,676
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,534,696
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,438
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 195,513
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 195,513
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,551
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,551
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,571,045
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,571,045
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,329
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 612,769
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 70,851
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,859
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 57,992
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 407,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,287
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 280,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,146
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,198
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 134,113
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 27,159
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 106,954
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 174
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,489
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,489
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,861,280
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,466,530
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 15,782
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,082
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376,886
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,708,374
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 87,060
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 13,243
D. Usług (účtová grupa 51) 2,514,571
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 765,017
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 573,027
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 173,677
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,313
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,957
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 276,620
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 276,620
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -20,863
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,769
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 152,906
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 867,438
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,865
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,859
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,808
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 51
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,219
O. Walutowe straty (563) 25
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,194
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,646
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 155,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,223
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 77,912
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -36,689
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 114,329
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016