Utwórz fakturę

ISPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ISPA
PIN 31328717
TIN 2020300777
Numer VAT SK2020300777
Data utworzenia 21 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISPA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 042 387 €
Zysk 27 380 €
Kapitał 2 649 845 €
Kapitał własny 1 786 109 €
Dane kontaktowe
E-mail ispa@ispa.sk
witryna internetowa http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Nr(y) faksu 0268207556
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,514,590
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,490,249
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 47,667
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 47,667
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 942,582
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 310
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 941,842
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 430
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 500,000
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 500,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 989,859
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,857
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 37,857
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 718,367
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 716,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 716,668
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,699
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 233,635
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,966
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 225,669
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,482
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 34,480
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,514,590
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,813,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 195,513
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 195,513
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,551
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,551
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,571,045
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,571,045
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,380
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 692,061
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 119,024
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24,343
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 94,681
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 444,933
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 337,668
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337,668
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,098
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,167
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 127,844
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,014
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 93,830
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 260
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,040
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,040
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,042,387
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,627,910
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 26,693
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 382,584
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,981,715
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,285
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,846
D. Usług (účtová grupa 51) 2,691,516
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 701,254
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 543,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 162,549
4. Koszty społeczne (527, 528) -4,799
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 36,215
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 341,914
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 341,914
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 56,674
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,672
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 871,956
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 505
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 504
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 504
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,190
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,188
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,685
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,987
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,607
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 73,249
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -41,642
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 27,380
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016