Utwórz fakturę

EUROFINS BEL/NOVAMANN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROFINS BEL/NOVAMANN
PIN 31329209
TIN 2020297697
Numer VAT SK2020297697
Data utworzenia 28 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROFINS BEL/NOVAMANN
Komjatická 73
94002
Nové Zámky
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 157 580 €
Zysk 244 833 €
Kapitał 4 912 437 €
Kapitał własny 3 075 985 €
Dane kontaktowe
E-mail Info@eurofins.sk
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,313,193
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,590,649
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 12,132
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 12,132
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,110,696
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 188,372
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,192,458
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 656,375
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 73,491
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 467,821
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 467,821
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,706,275
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,974
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,974
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 87,015
8. Podatek odroczony należności (481A) 87,015
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 868,329
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 859,738
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 738,414
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,424
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 699,957
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,048
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 692,909
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,269
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 617
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,179
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,473
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,313,193
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,319,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,339
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,899
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 71,750
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 5,362
2. Inne fundusze (427, 42X) 66,388
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 242,951
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 242,951
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,565,350
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,565,350
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,833
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 994,100
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 49,251
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 47,063
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,188
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 62,406
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 62,406
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 715,969
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 365,131
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,120
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,011
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 116,744
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 79,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,482
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,781
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 166,379
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,614
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 124,765
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 95
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,110,882
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,157,580
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 405
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,110,477
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,813
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,885
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,815,432
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 366
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 846,091
D. Usług (účtová grupa 51) 2,126,931
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,227,076
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,341,910
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 776,944
4. Koszty społeczne (527, 528) 108,222
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,533
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 539,598
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 539,598
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,280
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,229
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,328
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 342,148
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,137,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,879
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 75
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 75
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,804
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,551
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,278
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,569
2. Pozostałe koszty (562A) 3,709
O. Walutowe straty (563) 3,715
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,672
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 327,476
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 82,643
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 117,167
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -34,524
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 244,833
Date of updating data: 06.05.2016
Date of updating data: 06.05.2016