Utwórz fakturę

Slovak Parcel Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovak Parcel Service
PIN 31329217
TIN 2020351993
Numer VAT SK2020351993
Data utworzenia 27 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovak Parcel Service
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 527 458 €
Zysk 1 656 473 €
Kapitał 25 055 554 €
Kapitał własny 13 408 758 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0216877, 0248707309
Nr(y) faksu 0248707117
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,735,622
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,908,432
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 24,248
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 24,248
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,884,184
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,865,896
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,467,699
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,023,071
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,285
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 526,233
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,709,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 118,153
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 118,153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,044,720
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,251,290
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,858
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127,432
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,700,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,406
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,024
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,546,599
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,770
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,542,829
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 117,718
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 105,766
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,952
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,735,622
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,951,348
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,496
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,259
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,259
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,274,481
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,274,481
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,656,473
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,779,179
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,250,604
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,104,483
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36,440
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 109,681
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 219,301
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 219,301
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,793,227
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,311,383
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,230
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,279,153
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 689,885
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 227,848
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 145,374
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 418,737
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 516,047
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 87,470
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 428,577
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,095
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,095
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,795,027
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,527,458
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,795,027
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,543
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701,888
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,115,142
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 950,395
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 17,012
D. Usług (účtová grupa 51) 25,673,319
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,083,474
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,800,161
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,238,444
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,869
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 57,905
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 990,774
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 990,774
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,591
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 57,096
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,576
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,412,316
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,154,301
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,344
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,132
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 212
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -1,306
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 153,713
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 34,818
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 30,781
2. Pozostałe koszty (562A) 4,037
O. Walutowe straty (563) 1,730
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117,165
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -153,675
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,258,641
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 602,168
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 515,876
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 86,292
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,656,473
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016