Utwórz fakturę

RAJO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Nazwa firmy RAJO
PIN 31329519
TIN 2020328629
Numer VAT SK2020328629
Data utworzenia 01 sierpień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RAJO
Studená 35
82355
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 156 516 642 €
Zysk 1 045 193 €
Kapitał 79 497 365 €
Kapitał własny 23 291 375 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249225207, 0249225500, 0249225206
Nr(y) faksu 0249225332
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 77,985,425
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,143,428
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 318,077
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 308,803
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 9,274
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,766,869
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,783,778
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,539,399
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,259,753
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 660,848
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,838,691
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 684,400
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,058,482
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,058,482
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,758,491
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,492,483
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,143,088
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 83,540
3. Produkty (123) - /194/ 4,417,147
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 848,708
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,405,226
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,192,473
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,235,478
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,956,995
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 183,179
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,574
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,860,782
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,235
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,851,547
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 83,506
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 83,506
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 77,985,425
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,249,488
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,748,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,748,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 81,636
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 685,168
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 685,168
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,591
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 17,591
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,328,100
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,798,280
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,126,380
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,045,193
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,619,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,046,615
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 27,810,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26,437
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,210,072
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 946,623
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 946,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,779,351
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,873,843
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,332,212
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,541,631
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 436,066
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 283,524
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185,691
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,759,767
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 169,668
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,590,099
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 87,128
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 116,453
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,005
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 115,448
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 153,515,336
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 156,516,642
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,611,954
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 135,904,099
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 999,283
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,487,756
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 531,182
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,289,162
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 668,718
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,097,543
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,325,050
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 100,054,891
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 803,626
D. Usług (účtová grupa 51) 20,428,177
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,218,606
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,707,240
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 476,627
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,473,453
4. Koszty społeczne (527, 528) 561,286
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 173,603
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,489,214
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,489,214
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,076,226
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -66,508
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,594,658
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,419,099
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,947,018
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319,649
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 606
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 606
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 319,043
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 782,908
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 412,145
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 321,856
2. Pozostałe koszty (562A) 90,289
O. Walutowe straty (563) 313,322
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57,441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -463,259
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,955,840
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 910,647
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 745,103
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 165,544
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,045,193
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016