Utwórz fakturę

ŠPORT PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠPORT PRESS
PIN 31330789
TIN 2020314802
Numer VAT SK2020314802
Data utworzenia 24 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠPORT PRESS
Francisciho 4
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 960 014 €
Zysk -69 240 €
Kapitał 2 066 669 €
Kapitał własny 1 343 607 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484142297, 0484144306, 0260269338, 0260265343, 0260269340, 0260269343
Nr(y) faksu 0260269370
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,208,712
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 829,800
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 149,800
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,905
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,895
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 680,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 680,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,373,345
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,437
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,037
3. Produkty (123) - /194/ 8,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 858,139
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 766,531
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,531
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91,608
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 499,769
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,273
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 485,496
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,567
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,567
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,208,712
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,534,128
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 562,104
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 562,104
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 680,863
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,390
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,390
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 358,011
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 374,132
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,121
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,240
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,584
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,052
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 636,855
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 549,686
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 549,686
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,936
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,655
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,279
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,299
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,621
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 28,621
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,880,695
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,960,014
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,686,243
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,194,452
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 129
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,190
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,117,178
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,510
D. Usług (účtová grupa 51) 2,168,756
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 771,774
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 556,190
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 194,144
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,440
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,478
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,379
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,379
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 25,963
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,318
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -157,164
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 668,429
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 93,540
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 92,140
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 92,140
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 33
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 33
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,367
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,730
O. Walutowe straty (563) 1,251
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,479
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 90,810
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -66,354
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,886
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,886
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -69,240
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016